Skip to main content

Pravidlá pretekov

 1. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
 2. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
 3. Súťažia trojčlenné , alebo štvorčlenné pretekárske družstvá.
  Súťažiaci sa smie vzdialiť zo stanovišťa iba vtedy, ak upovedomí sektorového rozhodcu.V prípade, že opustí pretekársky sektor autom, pri návrate na stanovište je povinný bez vyzvania ukázať úložný priestor auta sektorovému rozhodcovi. Nesplnenie požiadavky rozhodcu, je tím automaticky vylúčený zo súťaže.
  Doba opustenia stanovišťa je iba cez deň v čase od 8:00 do 19:00 na dobu maximálne 2 hodiny. Počas opustenia stanovišťa súťažiaci preberá na seba plnú zodpovednosť v prípade úrazu a akýchkoľvek prehreškov voči pravidlám súťaže.
  Návštevy sú povolené iba cez deň, t.j. od 8:00 do 19:00, počet denných návštev maximálne 2, nočné návštevy sú zakázané!
  V piatok, deň pred ukončením pretekov a v sobotu ráno, v deň ukončenia pretekov sú návštevy zakázané!
  Návštevy musia byť nahlásené u rozhodcov a auta počas návštevy družstva ostávajú zaparkované na stanovišti rozhodcov.
 4. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a autá presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, podľa pridelených súradníc GPS .
 5. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacim je povolené ,ako zdroj pohonu člna používať elektromotor, benzínový motor maximálne do výkonu 5 koní. Prekročenie maximálnej hranice 5 koní má za následok zákaz použitia tohto benzínového motora počas súťaže.
 6. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami v nočných hodinách musia byť tyčovky osvetlené , tieto  musia byť po ukončení pretekov odstránené. Použitie H-bójky u družstiev je možné len pred zahájením lovu. Po začatí súťaže musí byť H bójka odstránená. Zákaz potápania pri bójkach pred aj počas súťaže.
  V lovnom sektore je povolené umiestnenie maximálne 4 kusy bójok. Je zakázané sa zdržiavať pri bójke susedného tímu na člne. Krajné hraničné susediace bójky družstiev musia byť medzi sebou vo vzdialenosti minimálne 20 metrov.
 7. Povolený spôsob lovu: lov na ťažko, s jedným náväzcom a s jedným jedno háčikom na každom prúte. Feedrova technika je zakázaná. Počas pretekov môže mať súťažný tím vo vode maximálne 4 náväzce s nástrahou.
 8. Ako návnady a nástrahy je možné používať pred pretekom v sobotu a počas preteku od nedele iba boilies, pelety, tepelne upravený partikel a metod mix. Množstvo návnady je neobmedzené. Zákaz používať tigrí orech ako návnadu aj nástrahu v termíne od 14.9.2024 do soboty 21.9.2024 – 8:00h. !!!
 9. Zakázané je vnadiť živými návnadami.
 10. Každé družstvo loví na štyri prúty. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť traja pretekári z štvorčlenného a dvaja pretekári z trojčlenného družstva, musia stiahnuť 2 prúty z vody. V súťaži môže pokračovať jeden súťažiaci, ale len s použitím dvoch prútov. Povolený je len lov z brehu, zákaz používať čln. Túto skutočnosť je však povinný kapitán teamu nahlásiť sektorovému rozhodcovi č.1 .
 11. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na podložku pod kapra a to i pri prevoze v člne / odháčkovací matrac je povinnou výbavou člna/. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo väčšej vode v carp saku.
 12. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom má právo byť prítomný člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Tímy pri vážení sa budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím, rozhodnutie prináleží na rozhodcovi.
 13. Povinná výbava pre pretekára je:
 • 2x carp sak,
 • veľký podberák,
 • 2x podložka pod kapra,
 • tyčové bójky, musia byť svietiace,
 • záchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte,
 • GPS lokátor, každý tím loví v úseku vytýčenom GPS,
 • lano na ťahanie člna – min. 5m dlhé,
 • lodná kotva,
 • Sprejová tlaková sírená-lodná trúba.
 • Táto výbava bude kontrolovaná sektorovými rozhodcami pred začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie tímu do súťaže.
  Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole vo dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu, potvrdený podpismi oboch strán.
 1. Pri vyvážaní a zdržiavaní sa na vodnej hladine od 19h večer do 6h rannej je družstvo povinné mať zapnuté svietidlá (čelovku, lampáš, led svetlo) na prednej a zadnej časti člna!!! Družstvo musí mať osvetlenú loď tak, aby bola viditeľná rozhodcom z brehu počas celej plavby v časovom rozmedzí od 19h do 06h.
 2. Použitie zavážacích lodiek v priebehu celého preteku je prísne zakázané !
 3. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby, vyvážke, kŕmení a vnadení vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho teamu. Inak po podaní sťažnosti poškodeným družstvom a po konzultácii s hlavným rozhodcom a sektorovým rozhodcom č.1, hrozí oranžová karta , keď sťažnosť bude posúdená ako opodstatnená a uznaná . Družstvá, ktoré sa dohodnú, že občas “ nechtiac“ prekročenie hranice budú akceptovať, tak tieto prípady sa nebudú riešiť – vec dohody medzi družstvami. Sektory budú označené na brehu kovovými tabuľami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich a každé družstvo ma vyznačený svoj sektor podľa GPS.
 4. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov aj v nočných hodinách. Rozhodca rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po odvážení musí byť ryba ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody.
  V prípade, že sa tím bude snažiť do preteku prihlásiť rybu, ktorú neulovil (uhynutá, donesená), bude to mať za následok vylúčenie z pretekov, prípadne bude podané na družstvo trestné oznámenie.
 5. Ryby zaseknuté pred ukončením súťaže t.j. pred 8:00 hod., musia byť zdolané do 45 minút od skončenia pretekov. Pod pojmom zdolané sa rozumie, že ryba musí byť v podložke na brehu a riadne nahlásená rozhodcom súťaže. Za dodržanie časového úseku od záseku až po zdolanie zodpovedajú susediace družstvá. Ryba zaseknutá po 08:00hod. nebude započítaná hoci by bola zdolaná na podložke na brehu v časovom limite 08:45 hod. Fotografia slúži ako dôkaz o čase ulovenia a odváženia úlovku.
 6. Započítané budú ryby: kapor od 10 kg vrátane
 7. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a automobilu.
 8. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov. Pri rovnosti hmotností rozhoduje:
  • väčší počet ulovených rýb
  • najťažšia ulovená ryba
  • žreb
 9. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca na návrh sektorových rozhodcov vyhlási režim „Čierna vlajka“ ktorá platí pre všetky sektory.
  O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom sektorových rozhodcov.
  Počas trvania režimu „Čierna vlajka“ sa súťažiacim zakazuje používať čln na vodnej hladine v čase od 19:00 hodiny do 06:00 hodiny.
  Lov z brehu je povolený stále!
 10. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov preteku . Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je aj odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť zálohu 200 €, na ktoré mu usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.
 11. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný štáb  a rozhodcov.
 12. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá súťaže, bez náhrady štartovného.
 13. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo a sú zodpovední sami za seba.
 14. Organizátor neručí za majetok súťažiacich! Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a zvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré mu určí rozhodca.
 15. Pri použití člna na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za hrubé porušenie pravidiel pretekov a disciplíny a trestá sa vylúčením z preteku!
  Použitie záchrannej vesty je povinné, po vyhlásení čiernej vlajky aj pri zdolávaní úlovku z brehu, alebo nahadzovaní návnady z brehu, keď súťažiaci stojí vo vode. Jej nepoužitie má za následok okamžité vylúčenie z preteku.
 16. Čln používaný počas preteku musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m a maximálne 3,60m! A musí byť určený minimálne pre dve osoby.
 17. Súčasné použitie dvoch člnov na vode u jedného družstva  je povolené iba v prípade ak najmenej 1 člen z trojčlenného , alebo štvorčlenného družstva je vždy na vylosovanom stanovišti – na brehu. Platí to aj pri 3 člennom aj pri 4 člennom družstve . Pri opustení stanovišťa členom , alebo viacerými členmi družstva s rodinných , zdravotných , alebo pracovných dôvodov , bezodkladne informujete o tejto skutočnosti ešte pred opustením lovného miesta sektorového rozhodcu č.1. Po opustení stanovišťa z vyššie uvedených dôvodov , sa držíte pravidla , že pri použití člna , vždy 1 člen družstva musí byť fyzicky na vylosovanom mieste – na brehu .
 18. Pokiaľ pretekársky tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien.
 19. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 20. V prípade porušenia pravidiel u bodov 3,4, 7,8, 9,10, 11, 17,  20, 22, 25,42  je porušenie závažné a súťažiaci tím je vylúčený z pretekov!
 21. Na vrátenie 100% štartovného družstvo stráca nárok po ich výbere organizátorom na štartovnú listinu. Možnosť odhlásenia družstva zo súťaže s nárokom na vrátenie 50% štartovného je možné max. 30 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne stráca vybrané družstvo nárok aj na vrátenie 50% štartovného. Zmena člena družstva, prípadne asistenta je možná 20 dní pred začiatkom súťaže. Zmena názvu družstva je možná 20 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny organizátor neberie do úvahy, čiže zmena nie je povolená.
 22. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!
 23. Pozastavenie pretekov, alebo prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu po konzultácii s organizačným štábom. Po predčasnom ukončení pretekov platia dovtedy evidované výsledky.
 24. Družstvo, ktoré nenahlási hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi preteku ukončenie z dôvodu (rodinné, zdravotné,  pracovné) a opustí stanovište predčasne, v ďalšom ročníku sa s ním nepočíta. To platí aj pri neúčasti družstva na záverečnom vyhodnotení.
 25. Družstvu, ktoré je počas súťaže potrestané žltou kartou sa po skončení súťaže odpočíta 10 000 bodov t.j. 10 kg z celkovej váhy ulovených rýb. Družstvo môže byť potrestané žltou kartou aj viackrát počas súťaže, to znamená, že mu môže byť odpočítane aj viackrát 10 000 bodov z celkovej hmotnosti ulovených rýb.
 26. Žltá karta sa udeľuje pri porušení bodov 3,6,12,15,24,30. Tak isto žltú kartu udelí rozhodca družstvu, ktoré nedodrží časový harmonogram pred začiatkom súťaže v sobotu, začatím kŕmenia a vstupu na vodu pred súhlasom rozhodcov.
 27. Hranice jednotlivých stanovíšť a sektorov budú vyznačené podľa GPS. Každé družstvo dostane po vylosovaní na svojom sektore podrobné súradnice hraníc svojho lovného miesta od sektorových rozhodcov zodpovedných a určených na sektor.
 28. Pri porušení bodu 16 a pri prekročení  maximálnej hranice vyvážky a pri prekročení krajných družstiev “ forhend“ bočnej – vonkajšej hranice sektora ,ktorá je určená každému súťažiacemu družstvu podľa GPS súradníc, sa udeľuje družstvu oranžová karta , kde sa v záverečnom sčítaní úlovkov odčíta družstvu 10 000 g z celkovej váhy úlovkov a taktiež sa družstvu automaticky zakazuje súťažiť na dobu 8 hodín. Pri druhom – opätovnom porušení maximálnej hranice vyvážky  sa udeľuje družstvu už červená karta a družstvo je diskvalifikované.
 29. Pred začiatkom preteku sa na plavidlá umiestnia GPS lokátory. Záloha za lokátor sa vyberá pred začiatkom preteku a bude činiť 150€ za 1 kus. Každé družstvo bude mať 2ks GPS lokátorov. Oprávnená osoba z org. štábu v určenom protokole zaznačí názov družstva, číslo lovného miesta, sektor, číslo lokátora, číslo plomby a podpíše sa na protokol, podpisuje sa aj kapitán družstva. Jeden protokol ostáva družstvu a druhy org. štábu. Záloha sa po preteku vráti družstvu , len v prípade vrátenia nepoškodených a funkčných lokátorov. V prípade zistenia , že družstvo neoprávnene manipulovalo s GPS lokátorom – pokúšalo sa ho počas súťaže odpojiť, alebo premiestniť na iné plavidlo – je družstvo automaticky diskvalifikované.
  Každý problém s GPS, alebo s plombou, musí družstvo bezodkladne nahlásiť sektorovému rozhodcovi č.1 , ktorý to oznámi organizačnému štábu a kompetentnej osobe ,zodpovednej za GPS a lokátory.
 30. Organizátor pretekov Zemplínsky kapor si vyhradzuje právo sa ohradiť voči názvu prihláseného tímu a zároveň si vyhradzuje právo požiadať prihlásený tím o zmenu názvu. V prípade, že tím žiadosť nebude akceptovať, nebude zaradený medzi vybrané tímy a pripustený k účasti na preteku. Pretekári, ktorí neštartujú pod značkou sponzorov pretekov Zemplínsky kapor si nemôžu ako názov tímu uviesť značku propagujúcu dodávateľa, výrobcu a distribútora z rybárskeho a komerčného segmentu.